Monthly archives for Leden, 2015

Křivice – bývalé vojenské cvičiště

Jedná se o bývalé vojenské cvičiště s písčinami a periodickými mokřady. Bohatá populace ještěrky obecné (Lacerta agilis), hnízdiště ťuhýka obecného (Lanius collurio). Potvrzen výskyt ve východních Čechách méně běžného ostruháčka ostružinového (Callophrys rubi).

Jetřichov – bývalý kamenolom

Jetřichov – bývalý kamenolom

Opuštěný kamenolom s mokřinami a jezírky severně od silnice Police – Broumov, cca 1 km jižně od obce Jetřichov. Lokalita je známá jako jedno z posledních míst na Broumovsku kde se můžeme setkat s kriticky ohroženou ropuchou krátkonohou (Bubo calamita). Žijí zde i další ohrožení obojživelníci jako např. čolek obecný (Lissotriton vulgaris), čolek hoský (Mesotriton […]

Újezd pod Troskami/Čímyšl – teplomilná st...

Teplomilné druhově bohaté trávníky na slínu s velmi početnou populací hořečku brvitého (několik set exemplářů).

Partnerské organizace

V péči o některé lokality úzce spolupracujeme s:

Grant z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

Péče o části nebo celé lokality: Ještěrčí ráj, Josefov, Na Plachtě, Písník Jaroměř, Pouzdřanská step, Soví doly, Violky, Východočeská Sahara byla v roce 2015 realizována z projektu "OCHRANA NAŠICH NEJOHROŽENĚJŠÍCH BIOTOPŮ – MOKŘADŮ A STEPÍ – PROSTŘEDNICTVÍM POZEMKOVÝCH SPOLKŮ" podpořeným grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Děkujeme!