Monthly archives for Červen, 2015

Kurdějov – stepní trávníky – PP Kamenný vrch u ...

Komplex suchých stepních trávníků severozápadně od obce Kurdějov u Hustopečí. Velmi zachovalá společenstva s výskytem celé řady chráněných a evropsky významných druhů.   Předmět ochrany: Cenná teplomilná společenstva bohatá na výskyt mnoha chráněných druhů. Z rostlin například jedna z největších populací hadince nachového v ČR (Echium russicum), dále starček celolistý (Tephroseris integrifolia), koniklec velkokvětý (Pulsatilla […]

Jindřichovský mokřad

Jindřichovský mokřad

Přírodní památka Jinřichovský mokřad se nachází na jihozápadním okraji obce Jindřichov (Jizerské hory).   Předmět ochrany: Předmětem ochrany je kvalitní mokřad s poměrně zachovalým ekosystémem mokřadních luk a výskytem zvláště chráněných druhů rostlin (prstnatec májový, upolín evropský, vachta trojlistá) a živočichů (především obojživelníci).   Vztah k Velkojaroměřskému pozemkovému spolku: V roce 2015 se naší dceřiné […]

Mimoň/Hradčany – vřesoviště, písčiny a kr...

Mimoň/Hradčany – vřesoviště, písčiny a krátkostébelné trávníky na bývalé Hradčanském vojenském letišti

Asi nejrozsáhlejší a nejzachovalejší vřesoviště v BVVP Ralsko ve východním cípu letiště u obce Hradčany.   Předmět ochrany: Nalézá se zde jedna z posledních přežívajících populací vymírajícího, kriticky ohroženého motýla – modráska obecného (Plebejus idas). Spolu s ním se zde nalézají populace dalších kriticky ohrožených druhů – vratičky heřmánkolisté (Botrychium matricariefolium) §1 a ptačí nohy […]

Bledulová louka na Frýdštejně

Bledulová louka na Frýdštejně

Louka na severním okraji obce Frýdštejn ležící ve svahu, ve spodní části podmáčená.   Předmět ochrany: Lokalita s hojným výskytem bledule jarní (Leucojum vernum).   Vztah k Velkojaroměřskému pozemkovému spolku: V roce 2015 se naší dceřinné organizaci ČSOP Podještědí podařilo získat souhlas s péčí o tuto lokalitu.  

Partnerské organizace

V péči o některé lokality úzce spolupracujeme s:

Grant z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

Péče o části nebo celé lokality: Ještěrčí ráj, Josefov, Na Plachtě, Písník Jaroměř, Pouzdřanská step, Soví doly, Violky, Východočeská Sahara byla v roce 2015 realizována z projektu "OCHRANA NAŠICH NEJOHROŽENĚJŠÍCH BIOTOPŮ – MOKŘADŮ A STEPÍ – PROSTŘEDNICTVÍM POZEMKOVÝCH SPOLKŮ" podpořeným grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Děkujeme!