Monthly archives for Květen, 2016

Česká Třebová, Rybník – vstavačová stráň

Česká Třebová, Rybník – vstavačová stráň

Popis lokality: Jižně orientovaná, výslunná stráň (subxeroterm). Ohrožení: Přirozená degradace bylinného patra (sukcese) způsobená neúdržbou pozemku. Zajímavosti: Zbytková populace vstavače kukačky (Orchis morio), okáč rosičkový (Erebia medusa), případně další zajímaví motýly (zatím bez průzkumu). Aktuální nanagement: Zatím žádný, spolu s ČSOP Podorlicko lokalitu monitorujeme a plánujeme podpůrný management pro vstavače. Vztah k pozemkovému spolku: Připravuje se jednání […]

Pěčíkov IV, východ – okraj lesa

Pěčíkov IV, východ – okraj lesa

Popis lokality: Obecní pozemky, jižně vystavená, neudržovaná zákoutí okraje lesa (xeroterm až subxeroterm), cenné nášlapné kameny pro migrující hmyz. Ohrožení: Spontánní degradace, zalesnění, přírodně nešetrné hospodaření. Zajímavosti: Hnědásek jitrocelový (Melitaea athalia),  modrásek podobný (Plebeius argyrognomon), modrásek černolemý (Plebeius argus), modrásek vikvicový (Polyommatus coridon), modrásek jetelový (Polyommatus bellargus), okáč strdivkový (Coenonympha arcania), okáč voňavkový (Brintesia circe), […]

Pěčíkov III, Na Hraničkách – paseky a okraj les...

Pěčíkov III, Na Hraničkách – paseky a okraj lesa

Popis lokality: Zbytky původní světlo a teplomilné vegetace, místy stále ještě velmi kvalitní a však pro řadu hmyzích zástupců již zcela izolované lesem. Ohrožení: Umělé zalesňování, spontánní degradace vegatace vlivem zástinu a dlouhodobého neudržování. Zajímavosti: Okáč voňavkový (Brintesia circe), záraza žlutá (Orobanche lutea), místy lnice květel (Linaria vulgaris) a velmi hojná mateřídouška (Thymes sp.). Aktuální […]

Pěčíkov II, u Šmeráka nad hospodou – výslunná s...

Pěčíkov II, u Šmeráka nad hospodou – výslunná stráň

Popis lokality: Výslunná jižně orientovaná stráň, vegetace silně degradována vlivem dlouhodobé neúdržby. Ohrožení: Umělá výsadba dřevin. Zajímavosti: Krutihlav obecný (Jynx torquilla), okáč strdivkový (Coenonympha arcania), vhodným managementem by se dala zdejší vegetace opět vrátit do stavu přijatelného zajímavé organizmy vyskytující se v okolí. Aktuální management: Sekáme od roku 2015. Při údržbě lokality spolupracujeme s ČSOP Arion.

Pěčíkov východ, u Šmeráka pod elektrovody – výs...

Pěčíkov východ, u Šmeráka pod elektrovody – výslunná stráň pod elektrickým vedením

Popis lokality: Prudký jižní svah se zbytky velmi sucho a teplomilné vegetace (xeroterm). Na většině svahu pod dráty je však vegetace silně degradovaná nebo kompletně zarostlá křovím. Významným degradačním faktorem bylo štěpkování dřevin s ponecháním štěpky na místě. Ohrožení: Jádrová plocha momentálně není ničím ohrožena. Zajímavosti: Hnědásek jitrocelový (Melitaea athalia), modrásek podobný (Plebejus argyrognomon), modrásek černolemý […]

Bezděkov, bývalý sad a přilehlé stráně

Bezděkov, bývalý sad a přilehlé stráně

Domníváme se, že na této lokalitě visí přežití místních populací vzácných moýlů protože je to zdá se jediné místo v okolí, kde by se dali vytvořit větší plochy vhodného stanoviště pro tyto velmi náročné motýly. Vše závisí na tom, co se nám podaří vyjednat s vlastníky a uživateli pozemků.

Bezděkov zahrady

Bezděkov zahrady

Popis lokality: Terasovité zahrady na jihovýchodně orientovaném svahu. Vegetace je zde již z velké části značně degradovaná (expanze třtiny) vlivem neúdržby pozemků. Místy je však ještě zachovaná celkem slušná vegetace výslunných teplomilných trávníků. Ohrožení: Nešetrné zemědělské hospodaření nebo naopak přirozená degradace společenstva. Zajímavosti: Ostruháček švestkový (Satyrium pruni) a okáč strdivkový (Coenonympha arcania). Aktuální management: Od roku […]

Bezděkov sever II – výslunná křovinatá stráňka

Bezděkov sever II – výslunná křovinatá stráňka

Popis lokality: Malá neudržovaná, křovím zarostlá stráňka mezi zemědělsky využívanými pozemky, skvělí potenciál pro rozšíření plochy vhodného biotopu pro ohrožený hmyz, který se v okolí vyskytuje. Ohrožení: nešetrné zemědělské hospodaření nebo naopak přirozená degradace společenstva zapříčiněná neúdržbou vegetace. Aktuální management: V roce 2015 jsme realizovali první zásah v podobě seče křovinořezem ve spolupráci s ČSOP Arion.

Vranová, „Velká stráň u Kobylího dolu“ – výslun...

Vranová, „Velká stráň u Kobylího dolu“ – výslunná stráň a světlá doubrava

Popis lokality: Stráně nad nivou Třebůvky se zbytky velmi cenné teplo a světlo milné luční vegetace a stará světlá doubrava (xeroterm). Ohrožení: Nešetrné zemědělské hospodaření (asi akutní – změna majitele!) nebo přirozená degradace společenstva vlivem neúdržby pozemku. Zajímavosti: Místo pro další lokální centrum pro celou řadu ohroženého hmyzu vyskytujícího se v okolí (navíc stará světlá doubrava), […]

Stráně mezi Vranovou a Vraní horou – výslunné s...

Stráně mezi Vranovou a Vraní horou – výslunné stráně nad nivou Třebůvky

Popis lokality: Především na střední strání („pod chalupou“) se jedná o velmi cennou a velmi zachovalou světlo a teplo milnou vegetaci, navíc na rozdíl od všech strání v blízkém okolí zjevně na bazickém podkladu, takže je zdejší květena výrazně bohatší (hlavně kvantitativně). Stráň nad vesnicí je sice extrémně prudká, vegetace je zde však již zcela degradovaná, […]

Podpořte ochranu přírody

Podpořte i vy ochranu naší přírody. Díky Vašim darům můžeme chránit nejcennější přírodní lokality. Pomozte nám pokračovat v naší práci.
CHCI PODPOŘIT JARO Jaroměř

Partnerské organizace

V péči o některé lokality úzce spolupracujeme s:

Grant z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

Péče o části nebo celé lokality: Ještěrčí ráj, Josefov, Na Plachtě, Písník Jaroměř, Pouzdřanská step, Soví doly, Violky, Východočeská Sahara byla v roce 2015 realizována z projektu "OCHRANA NAŠICH NEJOHROŽENĚJŠÍCH BIOTOPŮ – MOKŘADŮ A STEPÍ – PROSTŘEDNICTVÍM POZEMKOVÝCH SPOLKŮ" podpořeným grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Děkujeme!