Monthly archives for Březen, 2017

Kozly/Jablonec/Sinutec – skalní trávníky ...

Kozly/Jablonec/Sinutec – skalní trávníky Dlouhá hora

Předmět ochrany: Roste zde koniklec luční český  (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica),  kavyl Ivanův (Stipa pennata), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), hlaváč žlutavý (Schabiosa ochroleuca), sesel fenyklový (Seseli hippomarathrum), pryšec chvojka (Euphorbia cyparissias), rozrazil rozprostřený (Veronica prostrata), rozrazil klasnatý (Pseudolysimachion spicatum), mateřídouška časná pravá (Thymus praecox subsp. praecox), hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum) a mochna písečná (Potentilla arenaria). Vzah k […]

Mnichov/Chaberce/Raná – skalní stepi náro...

Předmět ochrany: hlaváček jarní (Adonis vernallis), koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), bělozářka liliovitá (Anthericum ramosum), modřenec tenkokvětý (Muscari tenuiflorum), ovsíř stepní (Helictotrichon desertorum), kavyl Ivanův (Stipa pennata), k. sličný (Stipa pulcherrima), k. tenkolistý (Stipa tirsa),k. chlupatý (Stipa dasyphylla) a další, kozinec bezlodyžný (Astragalus exscapus), chrpa chlumní (Centaurea triumfettii), lilie zlatohlávek, […]

Milá – skalní stepi přírodní rezervace Mi...

Milá – skalní stepi přírodní rezervace Milá

Předmět ochrany: Roste zde: hlaváček jarní (Adonis vernallis), bělozářka liliovitá (Anthericum ramosum), chrpa chlumní (Centaurea triumfettii), kozinec bezlodyžný (Astragalus exscapus), koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica) a záraza namodralá (Orobanche coerulescens). Z živočichů zde žije: užovka hladká (Coronella austriaca) a zmije obecná (Vipera berus), z ptáků chřástal polní (Crex crex), holub doupňák (Columba oenas), […]

Raná-skalní stepi národní přírodní rezervace Ra...

Fotogalerie ZDE Předmět ochrany: Roste zde ovsíř stení (Helictotrichon desertorum), tařice skalní (Aurinia saxatilis), bělozářka liliovitá (Anthericum ramosum), kozinec bezlodyžný (Astragalus exscapus), k. rakouský (A. austriacus) a k. dánský (A. danicus), hlaváček jarní (Adonis vernallis), koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), hořec brvitý (Gentianopsis ciliata), kavyl Ivanův (Stipa pennata), k. sličný […]

Křižatky/Koněprusy/Tmaň – skalní stepi ná...

Křižatky/Koněprusy/Tmaň – skalní stepi národní přírodní památky Kotýz

Popis lokality: Xerotermní společenstva. Předmět ochrany: Roste zde tařice skalní (Aurinia daxatilis), tařice horská (Alyssum montanum), rozchodníky (Sedum sp.), ožanka hroznatá (Teucrium botrys), devaterníček šedý (Helianthemum canum), konopice úzkolistá (Galeopsis angustifolia), křivatec nejmenší (Gagea minima). Z mechů zde rozste například: trněnka tlustožeberná (Eurhynchium crassinervium), rokyt Vaucherův (Hypnum vaucheri), děrkavka istrijská (Grimmia tergestina),  děrkavka chluponosná (Grimmia trichophylla), […]

Koněprusy/Tmaň/Suchomasty – skalní stepi ...

Koněprusy/Tmaň/Suchomasty – skalní stepi národní přírodní památky Zlatý kůň

Popis lokality:  Xerotermní společenstva. Předmět ochrany: Roste zde lomikamen trojprstý (Saxifraga tridactylites). Žije zde plž Chondrina avenacea a dále závornatka Bulgarica nitidosa (endemit Českého krasu a Křivoklátska) druhy z čeledi mandelinkovitých Cryptocephalus cordiger, C. nitidus, Timarcha goettingensis, Luperus xanthopoda, Aphtona herbigrada, Longitarsus noricus a Psylliodes instabilis, z nosatcovitých Tychius schneideri, krytonosec Ceutorhynchus coerulescens a listopas angreštový (Barypeithes […]

Partnerské organizace

V péči o některé lokality úzce spolupracujeme s:

Grant z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

Péče o části nebo celé lokality: Ještěrčí ráj, Josefov, Na Plachtě, Písník Jaroměř, Pouzdřanská step, Soví doly, Violky, Východočeská Sahara byla v roce 2015 realizována z projektu "OCHRANA NAŠICH NEJOHROŽENĚJŠÍCH BIOTOPŮ – MOKŘADŮ A STEPÍ – PROSTŘEDNICTVÍM POZEMKOVÝCH SPOLKŮ" podpořeným grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Děkujeme!