Hradec Králové – Přírodní památka Na Plachtě

Hradec Králové – Přírodní památka Na Plachtě

Přírodní lokalita Na Plachtě, nebo také jen zkráceně přírodní památka Plachta se nachází na jihovýchodním okraji města Hradec Králové.

Předmět ochrany:

Botanicky i zoologicky velmi cenná lokalita – pro rychlé seznámení doporučujeme zhlédnout náš fotopříbeh ZDE.

Další fotografie ZDE

Zdejší zatím nejvzácnější rostlinou je kriticky ohrožený stozrník lnovitý (Radiola linoides). Jedná se o rostlinu která na dlouhou dobu z vymizela nejen z celých východních Čech, ale dokonce z celého Polabí aby se udržela pouze v jižních Čechách a na dvou místech u Plzně. Díky zásahům spočívajícím v odstranění již vzrostlých náletových dřevin a následnému záměrnému rozrušení za pomoci vojenské techniky však došlo k tomu, že se zde probudila k životu semena této rostliny, která do té doby ležela ve zdejší semenné bance a čekala přesně na podobnou příležitost. Pak už bylo jen otázkou času kdy zdejší biology velmi navštěvovanou lokalitu tuto dosti nenápadnou rostinku objeví. Tento fantastický nález se povedl v roce 2012 zdejší botaničce RNDr. Romaně Prausové, Ph.D.  K dalším zdejším cenným druhům patří  např. kosatec sibiřský (Iris sibirica), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), pupečník obecný (Hydrocotyle vulgaris), divizna švábovitá (Verbascum blattaria), bublinatka menší (Utricularia minor), hadí jazyk obecný (Ophioglossum vulgatum), hadí mord nízký(Scorzonera humilis), trávnička obecná (Armeria vulgaris), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), zeměžluč spanilá (Centaurium pulchellum), všivec lesní (Pedicularis sylvatica), slabší populace prstnatce pleťového (Dactylorhiza incarnata), hvozdíku pyšného (Dianthus superbus), pampelišky z okruhu pampelišky bahenní (Taraxacum palustre), vemeníku dvoulistého (Platanthera bifolia), bělolistu nejmenší (Filago minima) a dalších druhů.

Za zmínku stojí i další méně běžné druhy jako např. parožnatky (Charophyceae), skřípinec jezerní (Schoenoplectus lacustris), paličkovec šedavý (Corynephorus canescens), mateřídouška úzkolistá (Thymus serpyllum), hvozdík kartouzek (D. carthusianorum),  kručinka barvířská (Genista tinctoria).

Bohužel druhy jako plavuňka zaplavovaná (Lycopodiella inundata), violka slatinná (Viola stagnina), vstavač kukačka (Orchis morio) i hořeček brvitý (Gentianella ciliata) již patrně vymizely zejména z důvodu přílišného zarůstání lokality dřevinami a po určitou dobu i absencí pojezdů vojenské techniky či jiného mechanického narušování povrchu. (Aktualizace: Na začátku srpna 2015 byla plavuňka zaplavovaná objevena na ploše cíleně narušené vojenskou technikou, když tento druh byl od 80. let 20. století na lokalitě nezvěstný!). V roce 2017 je naplánován pokus o repatriaci vstavače kukačky – vytvoření pojistné populace původem z kultury (geneticky se jedná o identickou populaci této rostliny v PP Mazurovy chalupy – nejbližší lokalitě kde se tento druh ještě zachoval a kde se jej rovněž snažíme zachránit před  vymřením).

Houba strmělka Josserandova (Omphalina mutila) zde byla nalezena poprvé a zatím naposled (k 1. 1. 2000) v ČR. Sběr lysohlávky kopinaté (Psilocybe semilanceata) je jediný z východních Čech.

Žije zde 15 druhů obojživelníků: čolek velký (Triturus cristatus), č. obecný (Lissotriton vulgaris) a č. horský (Mesotriton alpestris), blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus), všechny tři druhy ropuch – r. obecná (Bufo bufo), r. zelená (Pseudepidalea viridis) a r. krátkonohá (B. calamita), rosnička zelená(Hyla arborea) a všechny druhy skokanů – s. hnědý(Rana temporaria), s. ostronosý (R. arvalis), s. štíhlý (R. dalmatina), s. skřehotavý (R.ridibunda), s. krátkonohý (R. lessonae) a s. zelený (R.kl.esculenta). Kuňka obecná (Bombina bombina) bohužel před lety vymizela.

Jedná se o nejbohatší lokalitu vážek v České republice – rovných 50 druhů, což představuje více jak 70% druhů vážek v České republice. K některým zdejším nejvzácnějším druhům patří např. nepravidelně se vyskytující vážka tmavoskvrnná (Leucorrhinia rubicunda), ale zejména pak velmi bohatá populace vážky jasnoskvrnné (L.pectoralis), dále třeba šídlo luční (Brachytron pratense), š. rákosní (Aeshna affinis), tmavé (Anax partenope), nebo š. červené (Anaciaeschna isosceles), páskovec kroužkovaný (Cordulegaster boltoni), dále lesklice skvrnitá (Somatochlora flavomacula), šídlatka brvnatá (Lestes  barbarus),  š. tmavá (Lestes  dryas), š.zelená (Lestes  virens), nepravidelně je zjišťováno i šidélko kopovité (Coenagrion  hastulatum) a prozatím jeden migrující jedinec byl nalezen i u šidélka ozdobného (Coenagrion  ornatum).

Za zmínku stojí i další méně běžné druhy jako např. šidélko znamenané (Erythromma vir
idulum),   š.menší (Ischnura pumilio), vážka bělořitná (Orthetrum  albistylum), v.červená (Crocothemis  erythraea),  v.tmavá (Sympetrum  danae), v.žlutavá (Sympetrum
flaveolum), v.jarní (Sympetrum   fonscolombii),  v.jižní (Sympetrum   meridionale) a v. žíhaná (Sympetrum  striolatum).

Klínatka rohatá  (Ophiogomphus cecilia) a klínatka obecná (Gomphus vulgatisimus) na lokalitu zaletují z bohatých populací na Orlici a Labi.

Vážka čárkovaná (Leucorrhinia dubia) zde byla zjištěna v minulosti a dnes se zde již bohužel nevyskytuje.

K dalším vzácnostem bezobratlé říše určitě patří i zdejší korýši listonoh letní (Triops cancriformis), žábronožka letní (Branchipus schaefferi) a snad stále i  ž. sněžní (Siphonophanes grubii), kteří se každoročně rozmnožují zejména na zdejších cestách každoročně rozjižděných těžkou vojenskou pásovou i kolovou technikou.

Jedním z entomologicky nejcennějščích druhů je velká samotářská včela – dlouhoretka obecná (Bembix rostrata) která jinde v ČR žije už jen na hrstce lokalit na jižní Moravě u Bzence a snad stále ještě i na Českolipsku. Její potravou jsou petřenky, mouchy a ovádi, které zahrabává pro své potomstvo do chodbiček v písku. K dalším velmi významným nálezům patří prosperující populace žahalky šestiskvrnné (Scolia sexmaculata je třeba jmenovat i další méně běžné druhy blanokřídlých jako např. zdobenka Epeoloides coecutiens, zlatěnka Hedychrum nobile, šíronožka Lestica subterranea, maskonoska Hylaeus cornutus a pískolib Bembecinus tridens a 15 druhů čmeláků rodu Bombus.

Na lokalitě žije největší vodní brouk světa – vodomil černý (Hydrophilus piceus). K dalším velmi vzácným druhům patří terikolní nosatci Coniocleonus turbatus a C. nebulosus, nebo střevlíkovití brouci Elaphorus walkerianus. Patrobus australisAcupalpus dubiusChlaenius spoliatus. Zmínit je třeba i výskyt nosatců Lixus punctiventris, Coniocleonus turbatus, Cyphocleonus dealbatus, Dorytomus nordenskioldi, Otiorhynchus tristis, Marmaropus besseri, Notaris maerkeli, vyklenulce Morychus aeneus, potápníka Hygrotus nigrolineatus, krasce Ovalisia dives, Coraebus elatus, Agrilus guerini, tesaříka Xylotrechus pantherinus, mandelinku Zeugophora frontalis, či další brouky jako třeba Drilus concolor a Leiodes rubiginosa, nebo kovařík Orithales serraticornis a řada dalších.

K dalším vzácnostem patří i např. majka obecná (Meloe proscarabeaus), majka Meloe rugosus i běžnější m.fialová M.violaceus, zlatohlávek huňatý (Tropinota hirta), evropsky chráněný lesak rumělkový (Cucujus cinnaberinus). Mezi další zdejší zvláště chráněné druhy brouků patří i svižník polní (Cicindela campestris), svižník lesomil (Cicindela sylvicola ), střevlík Eucarabus arcensis,  střevlík Ullrichův (Eucarabus ullrichii) a krajník hnědý (Calosoma inquisitor).

Z denních motýlů zde žije mj. celoevropsky chráněný modrásek očkovaný (Maculinea teleius), modrásek bahenní (Maculinea nausithous) a lišaj pupalkový
(Proserpinus proserpina). K druhům chráněným národní legislativou patří lišaj pryšcový
(Hyles euphorbiae), který se zde však vyskytuje prozatím velmi nepravidelně narozdíl od rovněž chráněného otakárka fenyklového (Papilio machaon), batolce červeného (Apatura ilia) a bělopáska topolového (Limenitis populi).  Z dalších denních druhů motýlů stojí za zmínku výskyt perleťovce prostřední (Argynnis adippe),   z těch nočních určitě stojí za zmínku atraktivní přástevník užankový (Hyphoraia aulica), lišejníkovec mokřadní (Thumatha senex), dále můry Simyra albovenosaChilodes maritima, zavíječ bahenní (Ostrinia palustralis) a rákosnice Archanara sparganii.

Ze vzácnějších druhů pavouků byla zaznamenána např. skákavka mravenčí (Myrmarachne formicaria).

Daří se zde ještěrce obecné (Lacerta agilis), j.živorodé (Zootoca vivipara), slepýši křehkému (Anguis fragilis), užovce obojkové (Natrix natrix) i zmiji obecné (Vipera berus).

Z méně běžných druhů ptáků zde pravidelně hnízdí potápka malá (Tachybaptus ruficollis), ťuhýk obecný (Lanius collurio), bramborníček černohlavý (Saxicola torquata), lejsek šedý (Muscicapa striata), rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus), nepravidelně pak skřivan lesní (Lullula arborea) a chřástal vodní (Rallus aquaticus). Hnízdiště dudka chocholatého (Upupa epops) a bekasiny otavní (Gallinago gallinago) bohužel v minulosti zaniklo, ale občas je možné oba druhy  zastihnout za tahu či na potulce, stejně jako sluku lesní (Scolopax rusticola) a orla mořského (Haliaeetus albicilla). V hnízdním období je na lokalitě nepravidelně zjišťován i lelek lesní (Caprimulgus europaeus), hnízdění však prozatím prokázáno nebylo.

Více informací na našem samostaném webu věnovaném ochraně této přírodní památky:

www.naplachte.cz

Vztah k Velkojaroměřskému pozemkovému spolku:

O některé části lokality se na základě ústních i písemných dohod s vlastníky staráme (pastva ovcí a koz, likvidace náletových dřevin, kosení travních porostů včetně odstratění biomasy, řízené vypalování) od roku 2004.

V roce 2014, 2016 a 2018 byla péče o tuto lokalitu podpořena grantem města Hradec Králové.

Další fotografie ZDEZDEZDEZDE nebo ZDE

Loading
Center map
Traffic
Bicycling
Transit

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *