Milovice – krátkostébelné trávníky přírodní rezervace Pod Benáteckým vrchem

Milovice – krátkostébelné trávníky přírodní rezervace Pod Benáteckým vrchem

Předmět ochrany:

Kromě vstavače kukačky (Anacamptis morio) zde ze vzácnějších druhů roste hořec křížatý (Gentiana cruciata), bílojetel bylinný (Dorycnium herbaceum), černýš rolní (Melampyrum arvense), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), černohlávek dřípený (Prunella laciniata), černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), kozinec dánský (Astragalus danicus), pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule) a ledenec přímořský (Tetragonolobus maritimus). Vstavač vojenský (Orchis militaris) a hořeček nahořklý (Gentianella amarella) jsou zde již několik let bohužel nezvěstní.

Ze vzácnějších motýlů  zde žije silná populace kriticky ohroženého modráska hořcového Rebelova (Maculinea alcon rebeli) – přičemž celý komplex bezlesích stanovišť v BVVP Milovice – Mladá představuje nejsilnější populaci v ČR, stejně jako jediné místo v Čechách, kde snad stále ještě přežívá motýl adéla hořcová (Adela violaria). Z dalších vzácnějších druhů zde žije ještě otakárek ovocný (Iphiclides podalirius), modrásek hnědoskvrnný (Polyommatus daphnis), modrásek ušlechtilý (Polyommatus amandus), vřetenuška čičorková (Zygaena ephialtes), vřetenuška ligrusová (Z. carniolica), soumračník skořicový (Spiala sertorius), s. čárkovaný (Hesperia comma), s. slézový (Carcharodus alceae), lišaj pryšcový (Hyles euphorbiae), přástevník starčkový (Tyria jacobaeae), strakáč březový (Endromis versicolora) a řada dalších.

Okáč skalní (Chazara briseis), okáč šedohnědý (Hyponephele lycaon), modrásek komonicový (Polyommatus dorylas) zde už vyhynuly, ale nyní pro návrat těchto druhů v této oblasti  připravujeme repatriační program.

Vzácnější druhy brouků reprezentuje majka obecná (Meloe prascarabeus) a majka fialová (Meloe violaceus), zlatohlávek huňatý (Tropinota hirta), střevlík  Scheidlerův (Carabus scheidleri), střevlík Ulrichův (Carabus ullrichi), svižník německý (Cicindela germanica), chroustek Ochodaeus chrysameloides a další.

Ze zajímavějších  ptáků  zde hnízdí koroptev polní (Perdix perdix), křepelka polní (Coturnix coturnix), pěnice vlašská (Sylvia nisoria), strnad luční (Miliaria calandra), strnad zahradní (Emberiza hortulana), bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) a černohlavý (Saxicola torquata), ťuhýk obecný  (Lanius collurio) a nepravidelně i ťuhýk šedý (Lanius excubitor) a chřástal polní (Crex crex). Za potravou zaletuje včelojed lesní (Pernis apivorus), za tahu se zastavuje sluka lesní (Scolopax rusticola), moták pilich (Circus cyaneus), vlha pestrá (Merops apiaster), dudek chocholatý (Upupa epops), bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) a kalous pustovka (Asio flammeus). 

obojživelníků se zde rozmnožuje ropucha zelená (Bufo viridis),  čolek velký (Triturus cristatus), čolek obecný (Triturus vulgaris) a skokan štíhlý (Rana dalmatina), přičemž ropucha krátkonohá (Bufo calamita) je zde už řadu let nezvěstná.

Z plazů zde žije užovka hladká (Coronella austriaca), ještěrka obecná (Lacerta agilis),  slepýš křehký (Anguis fragilis) a užovka obojková (Natrix natrix).

 

Loading
Center map
Traffic
Bicycling
Transit

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *