Pouzdřany – Národní přírodní památka Pouzdřanská step – Kolby

Pouzdřany – Národní přírodní památka Pouzdřanská step – Kolby

Z dálky viditelný komplex stepních trávníků severně od obce Pouzdřany, jižně od obce Uherčice.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Předmět ochrany:

Jedna z nejvýznamnějších přírodovědně hodnotných lokalit České republiky.

Botanicky nejvíce cenné jsou panonské stepní porosty ať už s dominujícím kavylem sličným (Stipa pulcherrima), nebo drnové stepi s dominující kostřavou walliskou (Festuca valesiaca) a smělkem štíhlým (Koeleria macrantha).K zdejším největším rostlinným vzácnostem patří zejména panonský endemit pelyněk Pančičův (Artemisia pancicii), dále kozinec bezlodyžný (Astragalus exscapus),IMG_1136Pouzdanskstep sesel pestrý (Seseli pallasii), hojník chlumní chocholatý (Hesiodia montana comosa), bezobalka sivá (Trinia glauca), katrán tatarský (Crambe tataria), kosatec pestrý (Iris variegata), kosatec trávovitý (Iris graminea) a kosatec nízký (Iris pumila), zvonek boloňský (Campanula bononiensis) a zvonek sibiřský (Campanula sibirica).
Z dalších ohrožených rostlin zde roste např. mandloň nízká (Prunus tenella), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), violka obojetná (Viola ambigua), hadí mord španělský (Scorzonera hispanica), hadí mord rakouský (Scorzonera austriaca), kozinec rakouský (Astragalus austriacus), k. vičencovitý (Astragalus onobrychis), vlnice chlupatá (Oxytropis pilosa),  kavyl Ivanův (Stipa joannis), kručinkovec poléhavý (Corothamnus procumbens), hlaváček jarní (Adonis vernalis), prvosenka jarní (Primula veris), hrachor panonský chlumní (Lathyrus lacteus), sinokvět měkký (Jurinea mollis), pelyněk pontický (Artemisia pontica), sasanka lesní (Anemone sylvestris), oman mečolistý (Inula ensifolia), oman německý (Inula germanica), modřenec hroznatý (Muscari neglectum), záraza sivá (Orobanche caesia), lněnka lnolistá (Thesium linophyllon), zlatovlásek obecný (Crinitina linosyris), vítod větší (Polygala major), lnice kručinkolistá (Linaria genistifolia), černýš rolní (Melampyrum arvense), vstavač vojenský (Orchis militaris), rozrazil klasnatý (Pseudolysimachion spicatum), DSCF00362hvězdnice chlumní (Aster amellus), zběhoveček trojklanný (Ajuga chamaepitys) , rohatec žlutý (Glaucium flavum), vrabečnice roční (Thymelaea passerina), mák bělokvětý (Papaver maculosum), tužanka tvrdá (Sclerochloa dura), kakost krvavý (Geranium sanquineum), třemdava bílá (Dictamnus albus), medovník velkokvětý (Melittis melissophyllum), lilie zlatohlávek (Lilium martagon), kamejka modronachová (Lithospermum purpurocaeruleum), sápa hlíznatá (Phlomis tuberosa) třešeň křovitá (Cerasus fruticosa), růže bedrníkolistá (Rosa spinosissima), čilimník bílý (Chamaecytisus albus), plamének přímý (Clematis recta), dub šípák (Quercus pubescens), klokoč zpeřený (Staphylea pinnata) a kalina tušalaj (Viburnum lantana).

 

ý střevlík uherský (Carabus hungaricus), majka uralská (M. uralensis), která zde má jedinou lokalitu v ČR, dále majky Meloe decorus, Meloe scabriusculus, Meloe rugosus, majka obecná (Meloe proscarabeus) a majka fialová (M.violaceus), vzácní hlodáči (Trox cadaverinus a Trox eversmannii), dále krasec Sphenoptera antiqua, krasec třešňový (Anthaxia candens), chrobák vrubounovitý (Sisyphus schaefferi), kozlíček písečný (Dorcadion pedestre), kozlíček hnědý (Dorcadion fulvum),pilous velký (Sphenophorus striatopunctatus), klikoroh Liparus coronatus, roháč obecný OLYMPUS DIGITAL CAMERA(Lucanus cervus), zlatohlávek chlupatý (Tropinota hirta), lesák Notolaemus unifasciatus.

Kovaříci jsou zastoupeni vzácnějšími druhy jako např. Cardiophorus vestigialis, Agrypnus murinus, Neopristilophus insitivus, Cidnopus pilosus.

Z rovnokřlých stojí za zmínku saranče stepní (Euchorthippus pulvinatus) i dnes běžná kudlanka nábožná (Mantis religiosa) a v posledních letech opět každoročně nalézaná kobylka sága (Saga pedo).

Vzácné pavouky zastupuje pavučenka vývrtková a cedivečka Dictyna vicina (jediná lokalita v ČR), mikardie bělostuhá, skákavka úzká (Marpissa nivoyi), zápřednice ostruhová, cedivečka stepní.

Z denních motýlů zde žije pestrokřídlec podražcový (Zerynthia polyxena), okáč kostřavový (Arethusana arethusa), okáč ovsový (Mynoys dryas),DSCF00765 okáč medyňkový (Hipparchia fagi), okáč voňavkový (Brinthesia circae), soumračník mochnový (Pyrgus serratulae), modrásek vičencový (Polyommatus thersites), modrásek rozchodníkový (Scolitantides orion), modrásek kozincový (Glaucopsyche alexis), modrásek jetelový (Polyommatus bellargus), modrásek hnědoskvrnný (Polyommatus daphnis), ostruháček česvinový (Satyrium ilicis), vřetenuška čtverotečná (Zygaena punctum), vřetenuška pozdní (Zygaena laeta), vřetenuška ligrusová (Z. carniolica), zelenáček průsvitný (Jordanita subsolana), nesytka šalvějová (Chamaesphecia colpiformis), nesytka letní (Chamaesphecia ceassicornis). Celá řada dalších citlivých druhů zde již bohužel vymizela.

Z nočních motýlů pak např. přástevník svízelový (Chelis maculosa), vlnočárník čilimníkový (Scotopteryx coarctaria), světlokřídlec šalvějový (Dyscia conspersaria) a hnědopáska panonská (Lygephila ludicra).

Z plazů je zde hojná ještěrka obecná (Lacerta agilis), užovka hladká (Coronella austriaca) i slepýš křehký (Anguis fragilis), výskyt ještěrky zelené (Lacerta viridis) patrně zanikl.

V blízkém i širokém okolí hnízdí a za potravou zalétává včelojed lesní (Pernis apivorus), luňák červený (Milvus milvus), luňák hnědý (Milvus migrans), strakapoud prostřední (Dendrocopus medius), přímo na lokalitě hnízdí vlha pestrá (Merops apiaster), krutihlav obecný (Jynx torquila), pěnice vlašská (Silvia nisoria), bramborniček černohlavý (Saxicola torquata), ťuhýk obecný (Lanius collurio), strnad luční (Miliaria calandra). Za potravou zalétává ještě raroh velký (Falco cherrug), sokol stěhovavý (Falco peregrinus) i ostříž lesní (Falco subbuteo), během tahu je možné zastihnout dudka chocholatého (Upupa epops).

Pozoruhodný a z hlediska místní flóry i fauny prospěšný je bohatý výskyt králíka divokého (Oryctolagus cuniculus).

Vztah k Velkojaroměřskému pozemkovému spolku:

Ačkoli v minulosti bývala tato lokalita pravidelně obhospodařována, tak v posledních letech zde na řadě míst adekvátní management chybí. Překážky jsou přitom zejména byrokratického charakteru ze strany Ministerstva životního prostředí. Proto jsme v roce 2012 vstoupili do jednání s vlastníky a do doby než se najde pro péči o toto území nějaký zdejší subjekt, tak bychom rádi pomohli s údržbou alespoń některých nejcennějších partií. Na podzim 2012 jsme se zde proto již pustili do práce a zajistili zde prvních 0,45 ha, v roce 2013 jsme zajistili dalších několik hektarů, podobně jako v roce 2014. V roce 2015 se situace konečně zlepšila a péči o lokalitu kromě nás začínají opět zajišťovat i další subjekty.

Další fotogtafie ZDE

Loading
Center map
Traffic
Bicycling
Transit

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *