Nezařazené Žehuň/Polní Chrčice jih – teplomilná loučka

Žehuň/Polní Chrčice jih – teplomilná loučka

Lokalita, která dříve zarostla lesem a na které aktuálně probíhají snahy o obnovu původního biotopu teplomilné louky s přechodem do společenstev lesních lemů. V současné době se zde vyskytuje např. kamejka modronachová (Lithospermum purpurocaeruleum) nebo bradáček vejčitý (Neottia ovata).  

Lokality Velký Osek/Libice nad Cidlinou/Oseček – rozvolněné úseky lužního lesa v národní přírodní rezervaci Libický luh

Velký Osek/Libice nad Cidlinou/Oseček – rozvolněné úseky lužního lesa v národní přírodní rezervaci Libický luh

* English below * Popis lokality: Nížinný lužní les nad soutokem řeky Labe a Cidlina mezi obcemi Velký Osek a Libice nad Cidlinou. Původně byl tento les daleko rozvolněnější než je dnes a proto zde některé významné druhy bohužel vyhynuly. Ochrana přírody se však v posledních letech začíná snažit některé partie rozvolnit a vymizelé druhy …

Read Article Read More

Lokality Zieleniec – bývalý kamenolom

Zieleniec – bývalý kamenolom

  Popis lokality:  Dno bývalého kamenolomu s mokřadními i suchomilnými společenstvy rostlin pár desítek metrů nad říčkou Dušnické Bystřice která teče rovnoběžně se silnicí ze Zieleniece do obce Duszniky -Zdroj, asi 300 metrů od nástupu k rašeliništím Topieliska ve spodní části doliny pod Zieleniemcem. Předmět ochrany: Populace vzácných rostlin, zejména hořečku mnohotvarého českého (Gentianella bohemica), …

Read Article Read More

Lokality Mohelno – stepní trávníky Národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step

Mohelno – stepní trávníky Národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step

Popis lokality:  Subpanonské stepní trávníky s dominancí s dominancí trsnatých travin kostřavy valiské (Festuca valesiaca), ostřice nízké (Carex humilis) a kavylu vláskovitého (Stipa capillata). Předmět ochrany: Neobyčejně bohatá a v podstatě unikátní je fauna bezobratlých. Na území rezervace žije přes 60 % druhů myrmekofauny ČR, především množství stepních a teplomilných druhů mravenců. Z blanokřídlých stojí za …

Read Article Read More

Lokality Musau/Leite – nivní biotopy řeky Lech

Musau/Leite – nivní biotopy řeky Lech

Popis lokality: Nivní biotopy podél jižních okrajů řeky Lech zrhuba mezi obcemi Musau a Brandstadtt, které jsou rozděleny rychlostní silnicí. Předmět ochrany: Druhově bohaté trávníky, mokřady a luhy s výskytem vzácných živočichů a rostlin. Jedna z nejdůležitějších lokalit obojživelníků v rámci celého Tyrolska. Nejbohatší populace rosničky zelené (Hyla arborea), dnes již několik let bohužel nezvěstná …

Read Article Read More

Lokality Ladis – prudké stepní stráně alpského typu pod hradem Laudegg

Ladis – prudké stepní stráně alpského typu pod hradem Laudegg

Popis lokality: Jižně a jihovýchodně orioentované a velmi prudké stráně s xerotermní vegetací pod hradem Laudegg v obci Ladis v rakouském Tyrolsku, konkrétněji v oblasti Landeck. Stráně se svažují až k řece Inn.   Předmět ochrany: Stepní kontinentální trávníky alpského typu s kostřavou walliskou (Festuca valesiaca). Ze vzácných rostlin zde roste mordovka nachová česká (Phelipanche …

Read Article Read More

Lokality Kaunerberg/Kauns – prudké stepní stráně alpského typu

Kaunerberg/Kauns – prudké stepní stráně alpského typu

Popis lokality: Jižně a jihozápadně orientované stráně s xerotermní vegetací mezi obcemi Kauns a Keunerberg v rakouském Tyrolsku, konkrétněji v oblasti Landeck. Stráně se svažují až do bočního údolí které kolmo navazuje na údolí s řekou Inn. Předmět ochrany: Stepní kontinentální trávníky alpského typu. Bohužel vlivem dlouhodbé absence údržby tyto stráně již z větší části …

Read Article Read More

Lokality Omšenie – pěnovcové prameniště a skalní stepi Přírodní rezervace Omšenská Baba

Omšenie – pěnovcové prameniště a skalní stepi Přírodní rezervace Omšenská Baba

Popis lokality:  Živá pěnovcová prameniště s porosty suchopýrů a skalní stepi a lesostepi na jihozápadním úpatí kopce Omšenská Baba, zhruba půl kilometru severně od obce Omšenie ve Strážovských vrších. Předmět ochrany: Mokřadní vegetace travertýnových pramenišť s porosty suchopýru širolistého a úzkolistého, kde roste bohatá populace kruštíku bahenního (Epipactis palustris), prstnatce pleťového (Dactylorhiza incarnata), tořiče hmyzonosného …

Read Article Read More

Lokality Omšenie/Lokajovci

Omšenie/Lokajovci

Popis lokality:  Alkalické prameniště obklopené lesem, které se nalézá na severním úpatí kopce Baske, těsně pod ochranným vodárenským pásmem nad horním okrajem zdejšího mezofilního lučního komplexu. Předmět ochrany: Porosty vzácných mechů a vegetace pramenišť s výskytem orchidejovitých rostlin – pětiprstka hustokvětá (Gymnadenia conopsea), tořič hmyzonosný (Ophrys insectifera), tořič čmlákovitý Holubyho (Ophrys holoserica subsp. holubyana), díle …

Read Article Read More