Mikulov – stepní stráně – PR Svatý Kopeček

Mikulov – stepní stráně – PR Svatý Kopeček

Skalnatý vrch se stepními stráněmi a typickou siluetou kaple sv. Šebestiána, který se tyčí nad městem Mikulov.

Předmět ochrany:

Stepní a lesostepní  lokalita s bohatými společenstvy rostlin i živočichů.

Jedná se o nejbohatší lokalitou s výskytem záraz a zárazovek v celé ČR, na jediném místě v ČR zde roste kavyl skalní (Stipa eriocaulis), který zde byl poprvé rozeznán od příbuzných kavylů  – kavyl Ivanův (Stipa pennata) a sličný (S. pulcherrima), teprve v roce 1995.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ze zajímavějších druhů rostlin zde roste krom již zmiňovaných záraz – z těch nejvzácnějších např. mordovka písečná (Phelipanche arenaria) a záraza šupinatá (Orobanche artemisiae-campestris), i dosti vzácný kosatec skalní písečný (Iris humilis subsp. arenaria), dále hojně i kosatec nízký (Iris pumila) v několika barevných formách, devaterka poléhavá (Fumana procumbens), silně ohrožený zvonek boloňský (Campanula bononiensis), vzácnější zvonek sibiřský (Campanula sibirica), na skalách hojně i hadí mord rakouský (Scorzonera austriaca), česnek žlutý (Allium flavum), pěchava vápnomilná (Sesleria caerulea), tařice skalní (Aurinia saxatilis), tařinka horská (Alyssum montanum), žluťucha smrdutá (Thalictrum foetidum) či netřesk výběžkatý (Jovibarba globifera). Z dalších zajímavějších druhů pak třeba violka obojetná (Viola ambigua), hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris), hvězdnice chlumní (Aster amellus), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), oman oko Kristovo (Inula oculus-christi), chrpa chlumní (Centaurea triumfettii), koulenka prodloužená (Globularia bisnagarica), rozrazil klasnatý (Pseudolysimachion spicatum),  kozinec rakouský (Astragalus austriacus), kozinec vičencovitý (Astragalus onobrychis), lomikámen trojprstý (Saxifraga tridactylites), modřenec tenkokvětý (Muscari tenuiflorum), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), plamének přímý (Clematis recta), třemdava bílá (Dictamnus albus), sinokvět měkký (Jurinea mollis), len tenkolistý (Linum tenuifolium), pryskyřník ilyrský (Ranunculus illyricus), ožanka horská (Teucrium montanum), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), dřín jarní (Cornus mas), hloh jednoblizný (Crataegus monogyna), mahalebka obecná (Prunus mahaleb), ožanka horská (Teucrium montanum) a pro skalní step typická kostřava walliská (Festuca valesiaca).

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Mimořádný význam má lokalita i pro celou řadu bezobratlých živočichů. Z denních motýlů je to např. kriticky ohrožený jasoň dymnivkový (Parnassius mnemosyne) a ostruháček česvinový (Satyrium ilicis), dále ostruháček kapinicový (Satyrium acaciae),  trnkový (Satyrium spini), okáč medyňkový (Hipparchia fagi), ovsový (Minois dryas), kostřavový (Arethusana arethusa), voňavkový (Brintesia circae), modrásek hnedoskvrnný (Polyommatus daphnis), jetelový (Polyommatus bellargus), soumračník proskurníkový (Pyrgus carthami), mochnový (Pyrgus serratulae), skořicový (Spialia sertorius), čárkovaný (Hesperia comma), černohnědý (Heteropterus morpheus), pestrobarvec petrklíčový (Hamearis lucina), otakárek ovocný (Iphiclides podalirius) a  fenyklový (Papilio machaon).

Bohužel okáč skalní (Chasara briseis), metlicový (Hipparchia semele), modrásek komonicový (Polyommatus dorylas), žluťásek úzkolemmý (Colias chrysotheme) a řada dalších odsud již vymizela.

Naopak běžná je kudlanka nábožná (Mantis religiosa), roháč obecný (Lucanus cervus) a v noci je možné zde nalézt i zajímavou „barevnou“ a „nohatou“ stonožku –  strašníka dalmátského (Scutigera coleoptrata). Dále zde žije velmi vzácný ploskoroh pestrý (Libelloides macaronius), vzácní pavouci jako skálovka rudopásá (Philaeus chrysops), slíďák slunomilný a bradavčitý. Jedná se o jedinou lokalitu zápřednice Erbenovy a Mildeovy a plachetnatky trpasličí.

Z plazů se zde můžeme setkat  s ještěrkou zelenou (Lacerta viridis), obecnou (Lacerta agilis), slepýšem křehkým (Anguis fragilis) a užovkou hladkou (Coronella austriaca).

Ze vzácnějších ptáků tu hnízdí dudek chocholatý (Upupa epops), včelojed lesní (Pernis apivorus), výr velký (Bubo bubo), krahujec obecný (Accipiter nisus), žluva hajní (Oriolus oriolus), lejsek šedý (Muscicapa striata), bělokrký (Ficedula hypoleuca),  ťuhýk obecný (Lanius collurio) či kavka obecná (Corvus monedula). Další ptáci jako např. sokol stěhovavý (Falco peregrinus), raroh velký  (Falco cherrug), ostříž lesní (Falco subbuteo), orel mořský (Haliaeetus albicilla), orlovec říční (Pandion haliatetus), luňák hnědý (Milvus migrans) a červený (Milvus milvus),  vlha pestrá (Merops apiaster) či bělořit šedý (Oenathe oenanthe) zde hojněji protahují, případně jako zedníček skalní (Tichodroma muraria) i vzácně zimují.

DSCF5057

Další fotografie ZDE

 

Vztah k Velkojaroměřskému pozemkovému spolku:

V roce 2014 jsme spolu se „sesterskou organizací“ ČSOP Morava uzavřeli s vlastníkem dohodu o spolupráci a od té doby (opět ve spolupráci s ČSOP Morava) pomáháme se zajištěním údržby této mimořádně cenné lokality.

My location
Get Directions

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *