Kurdějov – stepní trávníky – PP Kamenný vrch u Kurdějova

Kurdějov – stepní trávníky – PP Kamenný vrch u Kurdějova

Komplex suchých stepních trávníků severozápadně od obce Kurdějov u Hustopečí. Velmi zachovalá společenstva s výskytem celé řady chráněných a evropsky významných druhů.

IMG_2314
Hadinec nachový

 

Předmět ochrany:

Cenná teplomilná společenstva bohatá na výskyt mnoha chráněných druhů.

Z rostlin například jedna z největších populací hadince nachového v ČR (Echium russicum), dále starček celolistý (Tephroseris integrifolia), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), koniklec luční (Pulsatilla pratensis), tořič včelonosný (Ophrys apifera), hlaváček jarní (Adonanthe vernalis), čilimník bílý (Chamaecytisus albus), kosatec různobarvý (Iris variegata), sinokvět měkký (Jurrinea mollis), len žlutý (Linum flavum), vstavač vojenský (Orchis militaris), sasanka lesní (Anemone sylvestris), pryskyřník ilyrský (Ranunculus illyricus),  bělozářka větvitá (Anthericum ramosum), hvězdice chlumní (Aster amellus), zlatovlásek obecný (Lynosiris vulgaris), violka obojetná (Viola ambigua), kozinec rakouský (Astragalus austriacus), kozinec vičencovitý (Astragalus onobrychis), ostřice Micheliova (Carex michelii), zvonek sibiřský (Campanula sibirica), bílojetel německý (Dorycnium germanicum), tužebník obecný (Filipendula vulgaris), kakost krvavý (Geranium sanguineum), pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea), prasetník plamatý (Hypochaeris maculata), koulenka prodloužená (Globularia bisnagarica), oman mečolistý (Inula ensifolia), hrachor širolistý (Lathyrus latifolius), černýš rolní (Melampyrum arvense), modřenec tenkokvětý (Muscari tenuiflorum), vlnice chlupatá (Oxytropis pilosa), růže bedrníkolistá (Rosa spinosissima), hadí mord nachový (Scorzonera purpurea), hadí mord rakouský (Scorzonera austriaca), čistec přímý (Stachys recta), kavyl Ivanův (Stipa pennata), lněnka lnolistá (Thesium linophyllon), bezobalka sivá (Trinia glauca) a rozrazil ožankový (Veronica teucrium).

 

IMG_2522
Tořič včelonosný

Z entomologického hlediska je velmi cený výskyt rychle mizejícího kriticky ohroženého modráska ligrusového (Polyotamnatus damon) – na jedné z jeho posledních lokalit v celé ČR, z dalších druhů modrásků zde žije např. modrásek vičencový (Polyommatus thersites), modrásek hnědoskvrnný (Polyommatus daphnis), modrásek jetelový (Polyommatus bellargus), modrásek hořcový Rebelův (Maculinea alcon rebeli) a modrásek kozincový (Glaucopsyche alexis).  Z dalších vzácnějších denních motýlů zde žije i např. okáč ovsový (Minois dryas), okáč ječmínkový (Lasiommata maera), ostruháček kapinicový (Satyrium acaciae), ostruháček česvinový (Satyrium ilicis), ostruháček trnkový (Satyrium spini), ostruháček jilmový (Satyrium w-album), soumračník černohnědý (Heteropterus morpheus), otakárek ovocný (Iphiclides podalirius), otakárkem fenyklový (Papilio machaon), vřetenuška ligrusová (Zygaena carniolica).

Žije zde i delá řada nočních druhů motýlů, mj. i atraktivní martináč hrušňový (Saturnia pyri),  z brouků neméně atraktivní roháč obecný (Lucanus cervus), krajník pižmový (Calosoma sycophanta), majka obecná (Meloe proscarabaeus), puchýřník lékařský (Lytta vesicatoria), z rovnokřídlých velmi vzácná kobylka sága (Saga pedo), kobylka samobřezí (Poecilimon intermedius), dnes už běžná kudlanka nábožná (Mantis religiosa) a celá řada dalších.

Z ptáků zde hnízdí krutihlav obecný, vlha pestrá, pěnice vlašská, ťuhýk obecný, strnad luční, za potravou zaletuje ostříž lesní, luňák červený, včelojed lesní a řada dalších.

Vztah k Velkojaroměřskému pozemkovému spolku:

Management na této lokalitě provádíme ve spolupráci s OŽP jihomoravského kraje. Na pracích se také podílí naše sesterská organizace ČSOP Morava.

 

Další fotografie ZDE

 

My location
Get Directions

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *