Raná – skalní stepi národní přírodní rezervace Raná

Raná – skalní stepi národní přírodní rezervace Raná

Fotogalerie/Photo gallery: ZDE/HERE

* English below *

Popis lokality:

Donedávna poslední lokalita s výskytem okáče skalního (Chazara briseis), který zde ale málem zcela vyhynul (v roce 2014 – 2016 posledních cca 30 – 50 ex). Do roku 2014 zde přežil hlavně díky sešlapu paraglidistů, kteří zde startují z vrcholových partií kopce a tím udržovali poslední zbytky rozvolněné skalní stepi. Následně byl zahájen vhodný management – s pomocí křovinořezů vykosena během předjaří 2017 stařina a pečlivě vyhrabán mech, současně zahájena pastva vrcholových partií smíšeným stádem cca 200 ovcí a koz. V dalších letech opět kombinována pastva s kosením a sešlapem paraglidistů + patrně asi i dotování populace výsadky jedinců ze záchranného chovu kteří byli navraceni na lokality v blízkém okolí. Výsledek podrobného monitoringu metodou značení fixou a následných zpětných odchytů v roce 2017 – označeno přes 300 ex, odhad velikosti populace min. 400 ex. Od té doby se populace drží + – na této úrovni až na rok 2019, kde vlivem několika faktorů došlo k částečnému propadu.

 

Předmět ochrany:

Roste zde ovsíř stepní (Helictotrichon desertorum), tařice skalní (Aurinia saxatilis), bělozářka liliovitá (Anthericum ramosum), kozinec bezlodyžný (Astragalus exscapus), k. rakouský (A. austriacus) a k. dánský (A. danicus), hlaváček jarní (Adonis vernallis), koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), hořec brvitý (Gentianopsis ciliata), kavyl Ivanův (Stipa pennata), k. sličný (Stipa pulcherrima), k. tenkolistý (Stipa tirsa) a endemitický kavyl sličný lysý.

Z živočichů se zde vyskytuje užovka hladká (Coronella austriaca), z ptáků strnad zahradní (Emberiza hortulana), linduška úhorní (Anthus campestris), bělořit šedý (Oenanthe oenanthe), ze savců sysel obecný (Spermophilus citellus). Z pavouků se zde vyskytuje např. skálovka Haplodrassus bohemicus. Z hmyzu okáč skalní (Chazara briseis), o. metlicový (Hipparchia semele), modrásek východní (Pseudophilotes vicrama), m. ligrusový (Polyommatus damon) a soumračník žlutoskvrnný (Thymelicus acteon), střevlíci (zjištěno celkem 123 druhů), z nich významní jsou např. Harpalus cisteloides hurkai (endemit Lounského středohoří), Polistichus connexus a Licinus cassideus dále Catops nigricantoides, drabčíci Heterothops balthasari a Taxicera renneri, vrubouni Euheptaulacus villosus a Rhyssemus germanus, krasci Cylindromorphus bifrons a nosatci Otiorhynchus conspersus, endemické saranče Stenobothrus eurasius bohemicus a mnoho dalších.

 Vzah k Velkojaroměřskému pozemkovému spolku:

V roce 2015 jsme uzavřeli ústní dohodu s vlastníkem o spolupráci při ochraně této lokality. Pomáháme zde s monitoringem vymírajícího a v celé střední Evropě kriticky ohroženého druhu motýla – okáče skalního a návrhem opatření jak tento druh na poslední chvíli ještě zachránit.  Od roku 2017 navíc pomáháme i s aktivní péčí o tuto lokalitu.

 

EN:

Locality description

Raná is internationally important example of surviving remainder of xeroterm rupicolous grasslands located in a mountain range České středohoří (Central Bohemian Highlands) located in northern Bohemia in the Czech Republic.

Until recently the last locality with occurrence of Chazara briseis which also here almost became extinct (in years 2014 – 2016 last cca 30 – 50 ex). Until 2014 it survived only because of activities of paragliders, who are starting on high tops of the hills here and stepping regularly on grasslands which helps to maintain the rest of the rupicolous steppe. After it began appropriate management of locality maintenance and a mixed herd of 200 sheep and goats started to be pastured here. Now the estimate of population is min. 400 ex.

 

Subject of protection

From plants it can be found here: Helictotrichon desertorum, Aurinia saxatilis, Anthericum ramosum, Astragalus exscapus, A. austriacus, A. danicus, Adonis vernallis, Pulsatilla pratensis subsp. bohemica, Verbascum phoeniceum, Gentianopsis ciliata, Stipa pennata, Stipa pulcherrima, Stipa tirsa and ednemic Stipa pulcherrima f. nudicostata.

You can find here also Coronella austriaca, from birds Emberiza hortulana, Anthus campestris, Oenanthe oenanthe, from mammals Spermophilus citellus. Spiders can represent for example Haplodrassus bohemicus, insects Chazara briseis, Hipparchia semele, Pseudophilotes vicrama, Polyommatus damon and Thymelicus acteon), Carabus (about 123 species) – considerable species e.g.  Harpalus cisteloides hurkai (endemic of highlands of Louny), Polistichus connexus a Licinus cassideus, also Catops nigricantoides, Heterothops balthasari and Taxicera renneri, Euheptaulacus villosus and Rhyssemus germanus, Cylindromorphus bifrons and  Otiorhynchus conspersus, endemic Stenobothrus eurasius bohemicus and a lot of others.

Land trust (Velkojaroměřský pozemkový spolek) status:

In 2015, we concluded an oral agreement with the owner on cooperation in the protection of this site. Here we help with monitoring of dying and critically endangered species throughout the whole of Europe  –  the butterfly Chazara briseis and proposing measures to save the species at the last minute. In addition, since 2017 we have been helping with active management of this location.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *