Lázně Bohdaneč/Boudy – pískomilná společenstva pod elektrovody – „Východočeská Sahara“

Lázně Bohdaneč/Boudy – pískomilná společenstva pod elektrovody – „Východočeská Sahara“

Fotogalerie/Photo gallery ZDE/HERE.

* English below *

Popis lokality

Plochy pod elektrickým vedením (velmi vysoké napětí) severně od silnice Lázně Bohdaneč – (Horka) Semtín, zhruba až po konec pískovny Oplatil u Nových Ždánic.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Předmět ochrany:

Společenstva živočichů a rostlin na písčitém či hlinitopísčitém podloží se soustavou několika tůní.

Lokalita je významná pro mnohé druhy obojživelníků – zejména pro významnou populaci skokana ostronosého (Rana arvalis), dále zde žije i skokan štíhlý (Rana dalmatina), skřehotavý (Pelophylax ridibundus) a hnědý (Rana temporaria), kuňka obecná (Bombina bombina), blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus), rosnička zelená (Hyla arborea) a čolek obecný (Lissotriton vulgaris). Nalézá se zde i silnější populace ještěrky obecné (Lacerta agilis) a slabší populace celoevropsky chráněné vážky jasnoskvrnné (Leucorrhinia pectoralis), šídla rákosního (Aeshna affinis),  vřetenušky ligrusové (Zygaena carniolica), vřetenuška čičorkové (Zygaena ephialtes), modráska bahenního (Phengaris nausithous), modráska jetelového (Polyommatus bellargus), modráska štírovníkového (Cupido argiades), ohniváčka černočerného (Lycaena dispar),  a dalších vzácnějších druhů bezobratlých. Původně vymírající populaci okáče ovsového (Minois dryas) se nám vhodnými zásahy podařilo zvednout z původních několika posledních ex. na desítky, spíše až stovky ex v roce 2013.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Skokan ostronosý (Rana arvalis) Vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis)
OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Vřetenuška ligrusová (Zygaena carniolica) Rosnička zelená (Hyla arborea)

 

Z rostlin zde roste silně ohrožená nahoprutka písečná (Teesdalia nudicaulis) a ovsíček časný (Aira praecox), žebratka bahenní (Hottonia palustris),  nebo pavinec horský (Jasione montana).

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nahoprutka písečná (Teesdaulia nudicaulis)

 

Vztah k Velkojaroměřskému pozemkovému spolku:

V roce 2011 jsme získali písemný souhlas vlastníka a uživatelů pozemku (tímto děkujeme Lesům ČR, LS Choceň ale i enegertikům z ČEZ Distribuce za pochopení i podporu tomuto celkem smělému projektu) s prováděním managementových opatření a na podzim roku 2011 jsme v úzké spolupráci s firmou Naturaservis s.r.o. zahájili rozsáhlou revitalizaci území (stržení drnu na třtinou křovištní nejvíce degradovaných plochách, obnova tůní a hloubení nových, likvidace náletových dřevin včetně akátin) a v dalších letech pokračujeme údržbou vybraných ploch kosením a dalšími managementovými opatřeními. Zásahy těžkou technikou pokračují i v dalších letech, stejně jako následná péče o obnovované písčiny  mokřady.

Reportáže o lokalitě ZDE  ZDE

nadacecez

EN:

Locality description

Areas under power lines (very high voltage) north of the road Lázně Bohdaneč – (Horka) Semtín, roughly to the end of the Oplatil sand pit near Nové Ždánice.

Subject of protection

The locality is important for many species of amphibians – especially for a significant population of the moor frog (Rana arvalis), the agile frog (Rana dalmatina), the marsh frog (Pelophylax ridibundus) and the common frog (Rana temporaria), the fire-bellied toad (Bombina bombina), Pelobates fuscus, European Tree Frog (Hyla arborea) and smooth newt (Lissotriton vulgaris). There are also stronger populations of the sand lizard (Lacerta agilis) and a weaker population of the The large white-faced darter (Leucorrhinia pectoralis), the dragonfly Aeshna affinis, the burnet Zygaena carniolica,  Z. ephialtes), The dusky large blue (Phengaris nausithous), the Adonis blue (Polyommatus bellargus), Cupido argiades, Lycaena dispar, and other rare invertebrate species. Originally dying population of Minois dryas, we managed to pick up from the original few ex. by appropriate interventions to tens, rather hundreds of ex in 2013.

From the plants, there is a highly endangered Teesdalia nudicaulis and Aira praecox, Hottonia palustris, or  Jasione montana.

Land trust status:

In 2011, we obtained written consent of the owner and users of the land to implement management measures and in autumn 2011 we are in close cooperation with Naturaservis s.r.o. started extensive revitalization of the area (demolition of turf of the most degraded areas by invasive bushgrass Calamagrostis epigejos , renewal of ponds and excavation of new ones, liquidation of self-seeding trees including acacia trees) and in the following years we continue to maintain selected areas by mowing and other management measures. Interventions with heavy machinery continue in the years to come, as well as the subsequent care of restored sandbanks by wetlands.

My location
Get Directions

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *