Ovčárna/Švýcárna – alpská bezlesí Národní přírodní rezervace Praděd

Ovčárna/Švýcárna – alpská bezlesí Národní přírodní rezervace Praděd

Předmět ochrany:

Nacházejí se zde endemity Hrubého Jeseníku – lipnice jesenická (Poa riphaea) a zvonek jesenický (Campanula gelida) na Petrových kamenech, jitrocel černavý sudetský (Plantago atrata subsp. sudetica) a hvozdík kartouzek sudetský (Dianthus carthusianorum subsp. sudeticus) ve Velké kotlině, pupava Biebersteinovu sudetská (Carlina biebersteinii subsp. sudetica) v Malé kotlině. Další významné druhy jsou endemity sudetských pohoří – např. zvonek okrouhlolistý sudetský (Campanula rotundifolia subsp. sudetica) na Tabulových kamenech a ve Velké kotlině a jestřábník zlatoblizný (Hieracium chrysostyloides) v okolí vrcholu Pradědu a Petrových kamenů.

V NPR Praděd se vyskytuje také psineček alpský (Agrostis alpina)škarda sibiřská (Crepis sibirica)hořec tečkovaný (Gentiana punctata), devaterník velkokvětý pravý (Helianthemum grandiflorum subsp. grandiflorum)jestřábník Englerův (Hieracium engleri)jestřábník moravský (Hieracium moravicum), jestřábník slezský (Hieracium silesiacum), jestřábník huňatý (Hieracium villosum), lipnice alpská (Poa alpina), vrba šípovitá (Salix hastata subsp. vegeta), mateřídouška ozdobná sudetská (Thymus pulcherrimus subsp. sudeticus) a rovněž řada druhů, které se vedle Jeseníků v ČR vyskytují jen na několika málo dalších lokalitách, především v Krkonoších, např. huseník sudetský (Arabis sudetica), lepnice alpská (Bartsia alpina), prorostlík dlouholistý fialový (Bupleurum longifolium subsp. vapincense), řeřišnice rýtolistá (Cardamine resedifolia), ostřice nejtmavší (Carex aterrima), ostřice tmavá (Carex atrata), ostřice pochvatá (Carex vaginata), škarda měkká pravá (Crepis mollis subsp. mollis), hvozdík pyšný alpinský (Dianthus superbus subsp. alpestris), jestřábník alpský (Hieracium alpinum), kopyšník tmavý (Hedysarum hedysaroides)rozchodnice růžová (Rhodiola rosea)vrba bylinná (Salix herbacea), vrba laponská (Salix lapponum subsp. lapponum), hlaváč lesklý pravý (Scabiosa lucida subsp. lucida) nebo na Králickém Sněžníku, např. zvonek vousatý (Campanula barbata), rožec prameništní (Cerastium fontanum), ovsíř dvouřízný (Helictochloa planiculmis), šabřina tatarská (Conioselinum tataricum), případně jen v Jeseníkách a v obou výše uvedených pohořích, např. sasanka narcisokvětá (Anemonastrum narcissiflorum), řeřišnice hořká Opizova (Cardamine amara subsp. opicii), ostřice Bigelowova (Carex bigelowii subsp. dacica), jestřábník omanovitý (Hieracium inuloides), jestřábník věsenkovitý (Hieracium prenanthoides), kokrhel sličný (Rhinanthus riphaeus), vraneček brvitý (Selaginella selaginoides).

Za zmínku stojí v prvé řadě endemické poddruhy motýlů okáč menší sudetský (Erebia sudetica subsp. sudetica) a okáč horský slezský (Erebia epiphron subsp. silesiana). Další dva druhy motýlů, resp. jejich poddruhy, jsou pravděpodobnými endemity (obaleč Sparganothis rubicundana a vakonoš Epichnopterix sieboldii) (Černá, 2011). V NPR Praděd se vyskytuje několik druhů brouků, kteří zde mají jedinou lokalitu v rámci ČR. Nejvýznamnější z nich je zřejmě tesařík čtyřpásý (Cornumutila quadrivittata), který má nejbližší další lokalitu v Tatrách na Slovensku nebo hnojník Neagolius bilimeckii, jehož poddruh N. b. bernhaueri je jesenickým endemitem vázaným pouze na několik mikrolokalit v rámci CHKO Jeseníky. Z ostatních bezobratlých je to např. vážka lesklice horská (Somatochlora alpestris), která má v Hrubém Jeseníku nejhojnější výskyt v rámci ČR, a třeba saranče horská (Miramella alpina), pro niž je NPR Praděd jedinou významnou lokalitou v ČR.

Ze zvláště chráněných druhů bezobratlých se kromě okáče menšího na území NPR objevuje také ojediněle jasoň dymnivkový (Parnassius mnemosyne), pravidelný výskyt zde má evropsky chráněný střevlík hrbolatý (Carabus variolosus), dále střevlík polní (Carabus arcensis), majka fialová (Meloe violaceus)bělopásek dvouřadý (Limeninis camilla), hojnější výskyt mají mravenci roduFormica a čmeláci rodu Bombus.

K nejvzácnějším zde pozorovaným druhům ptáků, které zde ale nemají aktuálně prokázané hnízdění, patří např. kulík hnědý (Charadrius morinellus), slavík modráček tundrový (Luscinia svecica svecica), tetřev hlušec (Tetrao urogallus)tetřívek obecný (Tetrao tetrix), pěvuška podhorní (Prunella collaris). První prokázané hnízdění sokola stěhovavého (Falco peregrinus) v Jeseníkách (2001) po mnohaletém přerušení způsobeném plošnou aplikací pesticidů bylo právě na území NPR Praděd. V současné době se tento kriticky ohrožený dravec pravidelně zdržuje na dvou lokalitách v NPR a třech dalších lokalitách v bezprostřední blízkosti NPR Praděd. Dalším zajímavým druhem je datlík tříprstý (Picoides tridactylus) a linduška horská (Anthus spinoletta), kos horský (Turdus torquatus)linduška luční (Anthus pratensis)čečetka tmavá (Carduelis cabaret) či křivka obecná (Loxia curvirostra).

Z obojživelníků byli zjištěni čolek horský (Mesotriton alpestris), skokan hnědý (Rana temporaria), z plazů ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) a zmije obecná (Vipera berus).

Ze zvláště chráněných druhů drobných savců se v NPR vyskytuje myšivka horská (Sicista betulina), rejsek horský (Sorex alpinus), plšík lískový (Muscardinus avallanarius), plch lesní (Dryomys nitedula) a plch velký (Glis glis). Z letounů je zde zaznamenán netopýr hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus), netopýr rezavý (Nyctalus noctula) a netopýr pestrý (Vespertilio murinus).

Vztah k Velkojaroměřskému pozemkovému spolku:

V roce 2016 jsme uzavřeli s vlastníkem pozemku dohodu o spolupráci a od stejného roku o lokalitu pečujeme formou mozaikovitého kosení. Péči zajišťuje zejména pozemkový spolek ČSOP Arion.
 
My location
Get Directions

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *