Rejvíz – rašeliniště Národní přírodní památky Rejvíz

Rejvíz – rašeliniště Národní přírodní památky Rejvíz

Předmět ochrany: 

Z rostlinného společenstva se zde nachází rojovník bahenní, kyhanka sivolistá, rosnatka okrouhlolistá, prstnatec plamatý, fuchsův a májový, ostřice plstnatoplodá, vrbina kytkokvětá, všivec lesní, vzácně hadilka obecná či ostřice blešní.
 
V lesních porostech lze najít vzácnější druhy saproxylických brouků jako kovařík (Danosoma fasciata a Diacanthous undulatus) nebo lesák (Dendrophagus crenatus). Významné je také společenstvo vážek, kdy v samotné NPR bylo zjištěno 18 druhů (9 s prokázaným vývojovým cyklem). Nejvýznamnější jsou především tři glaciální relikty – šídlo rašelinné (Aeshna subarctica), lesklice horská (Somatochlora alpestris) a lesklice severská (Somatochlora arctica). Z chráněných drobných savců byli v minulosti zjištěni v NPR a blízkém okolí i myšivka horská (Sicista betulina), rejsek horský (Sorex alpinus), plšík lískový (Muscardinus avellanarius) a plch lesní (Dryomys nitedula).

Vztah k Velkojaroměřskému pozemkovému spolku:

V roce 2016 jsme uzavřeli s uživatelem pozemku –BROZ – Btatislavské regionalne ochranarské sdruženie dohodu o spolupráci při ochraně lokality a od stejného roku kolegům z BROZ pomáháme o lokalitu pečovat formou mozaikovitého kosení, které doplňuje místní pastvu. Připravujeme se na repatriaci vymizelého okáče skalního. Péči zajišťujeme i ve spolupráci s pozemkovým spolkem ČSOP Arion.
 
My location
Get Directions
 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *