Radotín/Zadní Kopanina – skalní stepi Cikánka nad Maškovým Mlýnem

Radotín/Zadní Kopanina – skalní stepi Cikánka nad Maškovým Mlýnem

Fotogalerie/ Photo gallery zde/here.

* English below *

Popis lokality:

Přírodní rezervace se nachází na jihozápadním okraji Prahy, v závěru údolí od Radotína směrem na Zadní Kopaninu a je součástí CHKO Český kras.

Předmět ochrany:

Velká část území patří mezi Evropsky významné lokality a to především kvůli výskytu včelníku rakouského (Dracocephalum austriacum), který se zde vyskytuje jako součást jedné z devíti populací v České republice.

Nachází se zde více než 600 druhů vyšších rostlin a lokalita je významná i z hlediska entomologického – můžeme zde nalézt kriticky ohroženého okáče metlicového a soumračníka podobného (jde o jednu z posledních lokalit v ČR), ale i neméně ohroženého modráska východního a soumračníka žlutoskvrnného.

Z dalších druhů méně běžných denních motýlů se zde vyskytuje i např. perleťovec fialkový, modrásek hnědoskvrnný, modrásek rozchodníkový, soumračník skořicový, otakárek ovocný i fenyklový. Okáč skalní zde bohužel již vyhynul. Z dalších zajímavějších druhů bezobratlých je třeba zcela jistě zmínit zatím přetrvávající výskyt kriticky ohroženého ploskoroha pestrého, kriticky ohroženou saranči německou, či atraktivní pavouky – skákavku rudopásou, stepníka rudého a sklípkánka černého.

Z rostlin zde můžeme nalézt také bohatou populaci třemdavy bílé (Dictamnus albus), porosty kavylu Ivanova (Stipa yoanis), ale pěkné početnosti zde dosahuje i koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), sasanka lesní (A. sylvestris), bělozářka liliová (Anthericum liliago), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), chrpa chlumní (Centaurea triumfettii),  sesel sivý a fenyklový (Seseli osseum, S. hippomarathrum), oman srstnatý (Inula hirta), devaterník šedý (Helianthemum canum),  svízel sivý (Galium glaucum) a locika vytrvalá (Lactuca perennis). Lokálně se vyskytuje i lněnka bavorská (Thesium bavarum), vlnice chlupatá (Oxytropis pilosa), modřenec chocholatý (Muscari comosum), modřenec tenkokvětý (Muscari  tenuiflorum) a zvonek boloňský (Campanula bononiensis). Sice nepůvodní (introdukce z jižní Moravy), ale pohlednou „invazivní“ rostlinou je len rakouský (Linium austriacum).

Bohatou populaci zde má užovka hladká, ještěrka obecná a slepýš křehký, údolnici obývá populace užovky obojkové.

Vztah k Velkojaroměřskému pozemkovému spolku:

V roce 2016 jsme uzavřeli s vlastníkem pozemku dohodu o spolupráci a od stejného roku o lokalitu pečujeme formou pastvy a mozaikovitého kosení. Péči zajišťuje pozemkový spolek Pražská pastvina.

EN:

Locality description

This Nature reserve is located in southwest edge of Prague and is part of Protected landscape area Český kras.

A unique project where the pastoral community Prague Pasture was established by the JARO Conservation Group to actively protect butterflies. The public has the opportunity to bring their own animals and start grazing with them, or volunteer to work with herds, or adopt individual animals. Several hundred volunteers help with grazing every year.

Because of this project, there was literally at the last minute saved one of the last populations of Hipparchia semele and Pseudophilotes vicrama. A place where we managed to restore the extinct population of Melitaea didyma and rescue of Chazara briseis is planned in the future (all from rescue station of Miloš Andres).

Subject of protection

A large part of this area is part of  European areas of conservation, mainly due to occurrence of Dracocephalum austriacum, which occurs only on 5 others localities in Czech republic. It is a habitat of more than 600 species of Embryophyte and it’s also significant  from entomology point of view – we can found here critically endangered Hipparchia semele and Pyrgus armoricanus (one of the last locality in CZ), also Pseudophilotes vicrama and hopefully still also Thymelicus acteon. From other less common species can be found here:  Boloria euphrosyne, Polyommatus daphnis, Scolitantides orion, Spialia sertorius, Iphiclides podalirius and Papilio machaon.

Chazara briseis is unfortunately extinct here already.

Among other interesting invertebrate species, it is certainly worth mentioning the still prevalent occurrence of the Libelloides macaronius, or the attractive spiders – Philaeus chrysops, Eresus kollari, and Atypus piceus. We can also find a rich population of Dictamnus albus, Stipa yoanis and also the Pulsatilla pratensis subsp. Bohemica, A. sylvestris, Anthericum liliago, Lilium martagon, Cephalanthera damasonium, Centaurea triumfettii, Seseli osseum, S. hippomarathrum,  Inula hirta, Helianthemum canum, Galium glaucum  and Lactuca perennis. Locally, there is also  Thesium bavarum, Oxytropis pilosa, Muscari comosum, Muscari tenuiflorum and the Campanula bononiensis. Although not native (introduction from South Moravia), but a nice „invasive“ plant is Austrian flax (Linium austriacum). Rich population here has Coronella austriaca, Lacerta agilis and Anguis fragilis, the valley is inhabited by the population of Natrix natrix.

Land trust status:

In 2016, we concluded a cooperation agreement with the owner and from the same year we take care of the site in the form of grazing and mosaic mowing. Care is provided by the Land Association Pražská pastvina.

 

My location
Get Directions

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *