Ralsko (Kuřivody) – dílčí část bývalé tankové střelnice, lokalita Kraj Čarodějných přástevníků v Motýlím královstí Vlčích vřesovišť

Ralsko (Kuřivody) – dílčí část bývalé tankové střelnice, lokalita Kraj Čarodějných přástevníků v Motýlím královstí Vlčích vřesovišť

Fotografie lokality ZDE

Jsou to pozůstatky otevřených bezlesých ploch s pestrou mozaikou vřesovišť, krátkostébelných, sušších květnatých trávníků, která je zajímavá hlavně z hlediska výskytu vzácných i chráněných druhů hmyzu a ptáků, kteří jsou na otevřenosti těchto lokalit existenčně závislí. Protože ploch přestaly být narušovány vojenskou a další technikou, dochází k nežádoucímu zarůstání dřevinami i expanzními druhy trav. Velký problém je zde pak zejména rovněž rychlé šíření invazivní dřeviny – střemchy pozdní.

Předmět ochrany:

Lokalita kde roste posledních několik exemplářů kriticky ohrožené rostliny – ptačí nohy maličké (Ornithopus perpusillus).

Z hlediska konkrétních ohrožených a vzácných druhů zde snad ještě stále přežívá dle červeného seznamu (ČS) kriticky ohrožený pabourovec jestřábníkový (Lemonia dumi) – nutno ověřit aktuálním průzkumem. Dále se zde nalézají  životaschopné populace hnědáska kostkovaného (Melitaea cinxia) – ohrožený druh dle ČS, ušlechtilého (Polyomnatus amandus), regionálně významný druh, ohniváčka modrolesklého (Lycaena alciphron) – ohrožený druh dle ČS a modrolemého (Lycaena hippothoe), regionálně významný druh,  soumračníka čárkovaného (Hesperia comma), – ohrožený druh dle ČS, snad stále ještě i přástevníka fialkového (Coscinia cribraria), ohrožený druh dle ČS a přástevníka jestřábníkového ( Spiris striata), zranitelný druh dle ČS. Recentně pak zde žije i populace vřetenušky ligrusové (Zygaena carniolica) – významný bioindikátor lokalit cenných z entomologického hlediska.

Ze zvláště chráněných druhů živočichů se zde snad ještě stále vyskytuje (nutno ještě ověřit v terénu) kriticky ohrožený modrásek černoskvrnný (Phengaris arion) – tedy celoevropsky vymírající druh chráněný i legislativou EU. Recentně byl pak v letošním roce či max. pěti předchozích letech prokázán výskyt druhů jako je otakárek fenyklový (Papilio machaon) §3, střevlík Carabus scheidleri helleri §3, ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) §2, slepýš křehký (Anquis fragilis) §2 (patrně zde žije i užovka hladká (Coronella austriaca) §2), z ptáků strnad luční (Miliaria calandra) §1, skřivan lesní (Lullula arborea) §2. Loviště včelojeda lesního (Pernis apivorus).

Ze vzácnějších druhů rostlin zde kromě ptačí nohy roste ještě trávnička obecná (Armeria vulgaris) C4.

Vztah k Velkojaroměřskému pozemkovému spolku:

Na základě písemného souhlasu vlastníka se o lokalitu staráme v úzké spolupráci s ČSOP Podještědí od roku 2016.

Toto území je dílčí součástí hlavní lokality Ralsko (Kuřivody) – bývalá tanková střelnice

Zároveň se jedná o součást Motýlího království Vlčích vřesovišť

One Reply to “Ralsko (Kuřivody) – dílčí část bývalé tankové střelnice, lokalita Kraj Čarodějných přástevníků v Motýlím královstí Vlčích vřesovišť”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *