Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Ochrana sýčka a sovy pálené

Monitoring a ochrana sýčka obecného a sovy pálené

Problém: Sýček obecný u nás vymírá. Vymírání sovy pálené se podařilo v posledních letech zastavit, nicméně je pořád ještě ohrožena. Důvody úbytku sov v otevřené krajině:

Rozorání mezí, luk, polních cest, remízků, zlikvidování starých sadů, vysušení mokřadů, vše za účelem zvýšení podílu orné půdy v naší krajině.

* Používání umělých hnojiv a pesticidů v zemědělství i celková intenzifikace zemědělských činností (např. brzké zaorání strnišť, kde přes zimu mohli sovy nacházet svoji obživu)

.* Úbytek hnízdních příležitostí – zabednění hnízdišť na kostelech z důvodu zamezení přístupu zdivočelých holubů, likvidace či zabednění starých stodol a hospodářských objektů, vykácení starých doupných stromů a hlavatých vrb.

* Nárůst automobilové dopravy, sovy jsou častou obětí motorových vozidel.

Znečištění vod a půdy chemikáliemi (sovy jsou vrcholní predátoři, škodliviny z potravního řetězce se v nich hromadí a způsobují neplodnost, mutace plodu, zdravotní problémy i předčasnou smrt.

* Přítomnost různých pastí v hospodářských objektech – např. nezabezpečené nádrže na melasu, hladkostěnné truby a dílce fukarů uskladněné kolmo k zemi (sovy do nich vlezou a nemohou se již dostat zpět).

Pomoci sovám můžete i vy:

* Kupujte produkty ekologického zemědělství (BIO-výrobky), které je k přírodě daleko šetrnější než konvenční zemědělství a navíc vytváří pro sovy příhodnější podmínky.

* Vysazujte ve volné krajině stromy, zejména podél polních cest a vodotečí (nejlépe staré odrůdy ovocných dřevin), pokud ve vašem okolí ještě rostou hlavaté vrby a nejsou v pravidelných (cca tří až pětiletých) intervalech ořezávány, začněte je přes zimu ořezávat sami.

* Navštivte zemědělské objekty a vyhledávejte zde případné pasti, po dohodě s vlastníky se snažte zabezpečit různé umělé nádrže s kolmými stěnami, kam mohou ptáci ve snaze se spadnout a utopit se, truby a fukary uskladněte naležato, aby v nich sovy nemohly zůstat uvězněny.

* Vyvěšujte na vhodná místa (hospodářské objekty, církevní stavby) vhodné hnízdní budky, budky je třeba nainstalovat pouze na taková místa, kde nemohou hnízdící sovy ohrozit predátoři, vletový otvor budky pro sovu pálenou doporučujeme vždy (!) opatřit správně tvarovaným a dostatečně širokým plechovým límcem.

* Zvláště v zimě, za vyšší sněhové pokrývky, buďte v noci při řízení motorových vozidel zvláště opatrní, sovy často využívají okolí vozovky, kde vlivem údržby silnic či specifických terénních podmínek chybí sněhová k lovu potravy – v tuto dobu nejčastěji dochází k srážkám sov s motorovými vozidly. Sýček obecný patří mezi naše nejvíce ohrožené druhy sov.
Stavy těchto kdysi hojných ptáků rapidně poklesly a stále ještě drtivě klesají. Ačkoli se podobně markantní snížení stavu podařilo u sovy pálené díky cílené ochraně již zastavit, zůstává i tento druh sovy nadále dosti ohrožen, protože početnost sovy pálené se zvyšuje jen pozvolna a její stavy jsou dosud nesrovnatelně nižší než byly v minulosti. Sova pálená je ohrožována několika hlavními faktory, jako je nedostatek bezpečných hnízdních příležitostí, používání chemikálií v zemědělství a přítomnost různých neúmyslných pastí v hospodářských objektech. U sýčka je tento problém podobný, navíc na něho však patrně působí i celá řada dalších negativních faktorů a proto je nyní daleko více ohrožen než sova pálená. Pokusili jsme se zvrátit tento vývoj a začali jsme tím, že jsme sovám nabízeli speciální budky, kde mohou bezpečně hnízdit.
Pro sýčka obecného byly budky instalovány na budovy hospodářských objektů a do volné krajiny na solitérní stromy či stromořadí (nejčastěji na staré vrby). Sovám páleným jsme se snažili zajistit a budovat hnízdiště v církevních stavbách, které v minulosti hojně k hnízdění využívaly.

Součástí programu bylo i přesné zmapování výskytu jmenovaných druhů sov na území tzv. Velkého Jaroměřska (tedy i Českoskalicko, Náchodsko, Novoměstsko, Hořicko, Královédvorsko a Královéhradecko). Dále jsme vyhledávali v hospodářských objektech neúmyslné pasti (nevhodně uskladněné součásti fukarů, nádrže na melasu), které jsme jednoduchými způsoby zabezpečili tak, aby pro sovy i další již nebyly nebezpečné. Rovněž jsme se soustředili na správnou osvětu obyvatel. Od roku 2000 jsme nainstalovali přes 50 ks budek pro sýčka obecného na vhodné lokality, kde jsme předpokládali, že bude mít tento druh dobré trofické a biotopové podmínky. Současně jsme začali provádět za vhodných bezvětrných a pokud možno teplejších nocí mapování této sovy na Jaroměřsku, Královédvorsku a Českoskalicku. Pro sovu pálenou jsme nainstalovali 15 kusů budek v budovách kostelů a v hospodářských stavbách. 

Na další pokračování těchto rozjetých projektů nám v posledních letech došly finance i lidské síly. Respektive tím, jak jsme začali řešit ještě akutnější a důležitější projekty (záchrana celé řady vymírajících druhů živočichů i rostlin na území ČR, někdy i Slovenska, respektive ve střední Evropě a v tropických oblastech, problematika palmového oleje, zadržování vody v krajině a obnovování mokřadů i s využitím těžké techniky, příprava celosvětových ochranářských kampaní,…), tak jsme je museli chtě nechtě odsunout „do pozadí“. Uvítáme však dobrovolníky, kteří by chtěli navázat na naši práci a v projektech pokračovat, případně dárce a sponzory, kteří by rádi podpořili opětovné oživení těchto nikoli zcela nejzásadnějších, přesto však i nadále velmi důležitých projektů.

Realizátor projektu David Stojan 731 658 112, broukdava(zavinac)seznam(tecka)cz