Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Cesta Valentina Moleyho jako dobrovolníka ESC aneb Poznávání přírody s Mezinárodní ochranářskou skupinou JARO

EN bellow

Jsme hrdí na to, že jsme mohli přivítat Valentina Moley jako jednoho z našich dobrovolníků z Evropského sboru solidarity (ESC). Neustále nás nepřestává přesvědčovat o jeho přínosu pro ochranu přírody, svém pokroku i nadšení.

Valentinova cesta začala jeho velkým zájmem o péči o ekologicky významné lokality. Své dovednosti uplatnil při sekání trávy a vyřezávání keřů, přičemž vynikal jak s kosou, tak s křovinořezem. Rozšířil své znalosti o různé techniky odstraňování vegetace, včetně ručního odstraňování, fóliování a řízení terénních vozidel. Dokázal, že účinná péče o přírodní stanoviště je nezbytná pro jejich zachování a udržitelnost. Valentin se také aktivně zapojil do monitoringu druhů a prokázal velké znalosti a nadšení pro rostliny, ptáky, obojživelníky, brouky, motýly a další volně žijící živočichy. Jeho schopnost pozorovat a dokumentovat druhy poskytla cenné údaje a přispěla k lepšímu pochopení biologické rozmanitosti v našem regionu.

Měl také možnost podílet se na aktivitách v záchranné stanice pro volně žijící živočichy se sídlem v Jaroměři: krmení zvířat, údržba klecí, sledování zdravotního stavu zvířecích pacientů. Protože měl podobnou zkušenost z Francie (sdružení na ochranu opuštěných zvířat), dokázal rychle samostatně a efektivně plnit svěřené úkoly. Zkušenosti ze stanice obohatily jeho chápání komplexních potřeb různých druhů zvířat, prohloubily jeho vztah k přírodě a posílily význam ochranářského úsilí.

Při účasti na ochranářských akcích měl Valentin možnost komunikovat s místními organizacemi, odborníky a kolegy dobrovolníky, navazovat kontakty a vyměňovat si znalosti a zkušenosti. Tyto akce sloužily jako platforma pro sdílení nápadů, diskusi o otázkách ochrany přírody a společnou práci na ochraně přírody.

Valentin měl možnost ponořit se do složitosti ochrany přírody ve Francii a seznámit se s jejich strategiemi, iniciativami a přístupy k ochraně přírody. Díky spolupráci s místními odborníky a účasti na různých projektech získal hlubší porozumění problémům a úspěchům ochrany biologické rozmanitosti a přírodních stanovišť ve Francii.

V touze vytvořit evropskou síť pro ochranu přírody jsme ho pověřili, aby ve Francii našel partnery, s nimiž bychom mohli spolupracovat a sdílet znalosti a dovednosti, zaměstnance a finanční prostředky. Jako organizace jsme velmi hrdí na to, že jsme Valentinovi mohli poskytnout příležitosti k rozvoji jeho dovedností a prozkoumání jeho dobrovolnického potenciálu. Jeho příběh je pro nás inspirací a poukazuje na to, jak důležité je otevírat dveře dobrovolníkům, kteří mají odhodlání a vášeň pro ochranu přírody.

Mezinárodní ochranářská skupina JARO nabízí příležitosti a prostor pro další dobrovolníky, kteří chtějí přispět k ochraně přírody a rozvíjet své dobrovolnické úsilí. Přidejte se k nám a staňte se součástí naší komunity. Společně můžeme dosáhnout pozitivních změn a chránit naše přírodní dědictví pro budoucí generace.


Valentin Moley’s ESC Volunteer Journey: Exploring nature with the International conservation group JARO

We are proud to welcome Valentin Moley as one of our volunteers from the European Solidarity Corps (ESC). Throughout his time with us, we witnessed his contribution to nature conservation, his progress and enthusiasm. Since his arrival, he has shown us his incredible commitment and passion for his work.

Valentin’s journey began with his keen interest in the management of ecologically significant sites. He applied his skills in cutting grass and shrubs, excelling with both a scythe and a brush cutter. He expanded his knowledge of various vegetation removal techniques, including manual removal, sheeting, and transporting by off-road vehicles. He proved that effective care for natural habitats is essential for their conservation and sustainability.

Valentin has also been actively involved in species monitoring, demonstrating great knowledge and enthusiasm for plants, birds, amphibians, beetles, butterflies and other wildlife. His ability to observe and document species has provided valuable data and contributed to a better understanding of biodiversity in our region.

He also had the opportunity to participate in the activities of the wildlife animal rescue station based in Jaroměř: feeding the animals, maintenance of cages, monitoring the health of the animal clients. As he had a similar experience in France (association for the protection of abandoned animals), he quickly knew how to be independent and efficient in the tasks he was given. His experience in the station enriched his understanding of the complex needs of different animal species, deepened his relationship with nature and reinforced the importance of conservation efforts.

While participating in conservation events, Valentin had the opportunity to interact with local organizations, experts and fellow volunteers, networking and exchanging knowledge. These events served as a platform for sharing ideas, discussing conservation issues and working collectively on nature conservation.

Valentin had the opportunity to immerse himself in the complexities of nature conservation in France, and learn about their strategies, initiatives and approaches to conservation. By working with local experts and participating in various projects, he has gained a deeper understanding of the challenges and successes of biodiversity and habitat conservation in France.

Desiring to create a European network for nature conservation, we commissioned him to find partners in France with whom we could work together to share knowledge and skills, staff and funding.

As an organization, we are very proud to have been able to provide Valentin with a platform and opportunity to develop his skills and explore his volunteering potential. His story is an inspiration to us and highlights the importance of opening doors to volunteers who have a commitment and passion for conservation.

The International conservation group JARO offers opportunities and space for other volunteers who wish to contribute to conservation and develop their volunteer efforts. Join us and become part of our community. Together we can make positive changes and protect our natural heritage for future generations.